Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) 10.3.5538

Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) 10.3.5538

Microsoft – Freeware
ra khỏi 8 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Microsoft SQL Server 2005 là một toàn diện, tích hợp dữ liệu quản lý và phân tích phần mềm cho phép các tổ chức đáng tin cậy quản lý thông tin nhiệm vụ quan trọng và tự tin chạy ứng dụng kinh doanh ngày càng phức tạp ngày nay. SQL Server 2005 cho phép công ty để đạt được cái nhìn sâu sắc hơn từ thông tin kinh doanh của họ và đạt được kết quả nhanh hơn cho một lợi thế cạnh tranh

Tổng quan

Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) là một Freeware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.765 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) là 10.3.5538, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 10.3.5500, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft SQL Server Setup Support Files (English)!

Cài đặt

người sử dụng 8.765 UpdateStar có Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản